Riktlinjer för utvändiga ytor

Riktlinjer för BRF Slånbärets utvändiga ytor 

Uppdaterad 2022-02-01 

Följande riktlinjer har beslutats av styrelsen i BRF Slånbäret för att främja föreningens trivsel, bevara områdets arkitektoniska och långsiktiga värden. 

Tomt 

 • Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för sin egen tomtmark. Vilket innebar att man får plantera buskar, grödor mm. på̊ den egna tomten. Tomtmarken ska också̊ vara i ett ”rent och snyggt” skick. Vilket innebär att man inte kan ha en massa skräp på̊ tomten eller använda tomten som upplag. 
 • Man får inte störa sina grannar vilket innebär att man inte får försämra boendemiljön mer än vad som anses skäligt enligt Jordabalken. Rent krasst innebär detta att man inte kan spela så hög musik att det stör grannen, ha fest långt in på̊ natten, föra oväsen utöver vad som anses skäligt osv… 

Fasad 

 • Inga större ingrepp på fasad får göras utan styrelsens godkännande. Allt som kan påverka föreningens yttre underhåll behöver godkännas skriftligt. 

Markiser 

 • Markiser får uppföras. Utförande ska vara områdesgemensamt enligt specifikation: Väv ur Sandatex Sida 26 Design 727/15 (GRÅ). 
  Aluminiumkasett och profiler i grå. 

Altan / Uterum 

 • Inglasning av altan får utföras. Inglasningen ska ske enligt en områdesgemensam utformning. 
 • Tak på̊ altan med enbart bärande stomme får uppföras i samma ”stil” som inglasningen av altanen. 
 • Utbyggnad av altanen får utföras i samma stil och färg som nuvarande. Vilket innebär att samma material och dimensioner ska användas. 
 • Trallgolv får inte målas. 
 • Vid bebyggelse av uterum ska information delges styrelsen via mejl både vid start och när uterummet är färdigställt. Detta för att det ska skickas in slutbesked till kommunen som i sin tur gör en slutbesiktning. Skickas inte slutbesked in kan kommunen bötfälla oss. Har du som bostadsägare inte anmält byggstart och när det är färdigställt till styrelsen så kommer boten tillfalla dig som bostadsägare.  

Pergola 

 • Får uppföras efter styrelsens godkännande. 

Sidbrytning 

Staket 

 • Staket får byggas runt tomt i samma stil och utformning* som nuvarande spaljéer. 

Grunden är staket på 80 cm. Om man väljer att bygga ut altangolv får man upprätta staket på 160 cm från marknivå.   

Vid uppförande av staket (all förändring) mellan grannar krävs samråd, ett skriftligt godkännande ska lämnas till styrelsen där det står att man som grannar är överens.  

Vid uppförande av staket ska buskar tas bort. 

Undantag: Om grannen inte beviljar detta mellan tomterna, ska staket upprättas på dennes egna sida, ca 20 cm från buskens stam.    

 • Kedjehusen: 

Med grannens godkännande får staket upprättas mellan tomterna. Detta gäller oavsett om man bygger ut sitt altangolv eller ej. Med grannens godkännande får  

staket upprättas på 160 cm från marknivå. Om inte grannen godkänner detta, gäller 80 cm.   

 • Parhusen: 

Parhusen får upprätta staket i linje med befintlig spaljé samt samma höjd (180 cm). Ribbor ska upprättas på båda sidor av spaljé, detta ansvaras av den som upprättar spaljén. Detta med anledning av att parhusen endast har 1,5 m ut till tomtgräns. Gällande staket ut mot cykelbanan, då altangolv byggts ut, kan man upprätta staket på 160 cm från marknivå, annars gäller 80 cm.  

 • Behöver endast läsas av lgh: 105, 106, 110, 111, 115, 116 (gavelhusen) 

Staket får upprättas mellan gräsytorna och sin granne på 80 cm.  

 • Behöver endast läsas av lgh: 121-125 

Staket får upprättas ut mot cykelbanan på 130 cm. 

 • Undantag: 

Undantag kan göras i specifika fall från tidigare punkter. Då gäller skriftligt godkännande från både styrelsen och grannen.   

 • Utformning: 
 • Staket ska ha samma utformning som tidigare spaljéer och behandlas med träolja eller målas i korrekt vit färg (0502-Y Vit). 
 • Övrigt: 
 • Staket mellan sopspaljé och förrådet får uppföras på̊ parhusen. Utformning ska vara likt tidigare staket. Staket mellan huvudbyggnad och förråd får utföras i samma stil och material som tidigare staket. 
 • Staketets höjd ska vara 80 cm och behandlas med träolja eller målas i korrekt vit  (0502-Y Vit). Ska uppföras i enlighet med tidigare utformning; horisontella 45 mm reglar med 45 mm mellanrum. 

Buskar 

Höjden på buskarna följer riktlinjerna för staket, dvs; 

 • Buskarna ut mot cykelväg får högst vara 160cm och får beskäras ned till 80cm. 
 • Buskarna mellan tomterna ska beskäras till höjden 160cm. Väljer man lägre höjd mellan sig som grannar krävs ett skriftligt intyg till styrelsen på att man kommit överens om annat. 

För er som har buskar på framsidan mot gatan gäller följande; 

 • Buskarna ska beskäras ned till en maxhöjd på 110cm, minimihöjd är 80cm. 

För alla som har buskar gäller följande; 

 • Buskarna ska på sidan ut mot gator klippas så de inte hänger ut i vägen och påverkar trafik. 

Spaljéer 

 • Spaljéer mellan lägenheter ska antigen behålla ursprungsutseendet och behandlas med träolja eller målas i korrekt vit färg (0502-Y Vit). 

*Utformning; Reglar 45 mm. 45 mm mellan varje regel. 

 • Sopkärlspaljéerna ska antigen behålla ursprungsutseendet och behandlas med träolja eller målas i korrekt vit färg (0502-Y Vit

Sopkärl 

 • Parhusen får flytta sina sopkärl om grannen de delar sopkärlsspaljé med godkänner flytten. 

Parkering 

 • Gavelradhusen får anordna parkeringsplats på̊ gaveln. Parkeringsplatsen ska gå̊ i linje med livet av fasaden. Samma material och dimensioner ska användas. 
 • Skulle någon i föreningen vara i behov av en handikapparkeringsplats i framtiden kommer de tidigare handikapparkeringsplatserna att kunna konverteras tillbaks till en handikapparkeringsplats. 

Alla åtgärder som görs på̊ den egna tomten svarar respektive bostadsrättsinnehavare själva för.